messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
เทศบาลเมืองตราดจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2478 โดยคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตราดจังหวัดตราด พุทธศักราช 2478 ตราไว้ ณ วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2478 ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นสุขาภิบาล แต่เนื่องจากบริเวณตลาดชุมชน การค้าบ้านท่าเรือจ้าง มีชุมนุมอยู่หนาแน่น สมควรที่จะได้รับการทะนุบำรุงให้ดีขึ้น ส่วนเขตเทศบาลเมืองตราด ก็มีบริเวณเนื้อที่น้อยมาก โดยที่เขตทั้งสองแห่งนี้ อยู่ใกล้กัน เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและทะนุบำรุงท้องถิ่น ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนแปลง เขตตามพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ.2504 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 78 ตอนที่ 97 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 พื้นที่ เทศบาลเมืองตราดมีพื้นที่ทั้งหมด 2.52 ตารางกิโลเมตร