messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
เทศบาลเมืองตราด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารตลาดถนนคนเดิน วิถีคนตราด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
รายละเอียด : วันที่ ๑๑ มิถุนายน 256๗ เวลา ๐๙.๐0 น. นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเมืองตราด พร้อมด้วยนายสุมิตร เขียวขจี รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารตลาดถนนคนเดิน วิถีคนตราด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ทั้งนี้เพื่อแจ้งผลดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการบริหารตลาดถนนคนเดิน วิถีคนตราด พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
ผู้โพส : admin