messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
เทศบาลเมืองตราด จัดประชุมนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
รายละเอียด : วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองตราด นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเมืองตราด เป็นประธานในการประชุมนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ ชี้แจงระเบียบ ข้อสั่งการ การปฏิบัติงาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ผู้โพส : admin