ทรงพระเจริญ
             ประวัติเทศบาลเมืองตราด
 

 ประวัติความเป็นมาของเทศบาล


              เทศบาลเมืองตราด จัดตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2478 โดยคณะผู้สำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตาม
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พุทธศักราช 2478
ตราไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2478 เห็นควรจัดตั้งเขตชุมชน ซึ่งมีสภาพเป็น
สุขาภิบาลเมืองตราดให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ความหมายของตราดประจำเทศบาลเมืองตราด


              ตราเทศบาล เป็นรูปพระอาทิตย์เริ่มขึ้น เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า เป็นเมือง
ที่ตั้งอยู่ชายทะเล มีการใช้เรือประกอบอาชีพทางทะเล ค้าขายและประมง


 ที่ตั้ง


             สำนักงานเทศบาลเมืองตราดเป็นอาคาร 3 ชั้น และอาคารสาธารณสุขอีก1 หลัง
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองตราด เลขที่ 7 ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

            ระยะทางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา-ตราด)
เป็นระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตร

    หน่วยงานของเทศบาลเมืองตราด

      อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตราด แบ่งออกเป็น

              ชั้นที่ 1    - ประชาสัมพันธ์,งานทะเบียนราษฎร,กองคลัง,งานพัสดุ
              ชั้นที่ 2    - ห้องนายกเทศมนตรี,ห้องรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา ห้องปลัดเทศบาล
                             กองช่าง ห้องประชุมสภา
              ชั้นที่ 3
    - ห้องรองปลัดเทศบาล,สำนักปลัดเทศบาล,กองวิชาการและแผนงาน,ห้องเสียงตามสาย ,
                             ห้องประชุม 1 และกองการศึกษา , ห้องรองนายกเทศมนตรีฝ่ายวิชาการและโยธา

     อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น
              ชั้นที่ 1   - ที่จอดรถคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
              ชั้นที่ 2   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , รองนายกเทศมนตรีฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
              ชั้นที่ 3   - ห้องประชุม 2

          สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 
           เทศบาลเมืองตราด เลขที่ 7ถ.สันติสุข ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000