อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ

สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ

          อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของเทศบาลเมืองตราด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และสรุปได้ดังนี้

          ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                    -  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

                    -  ให้มีน้ำสะอาดหรือประปา

                   -  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

                   -  ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

                   -  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                   -  การควบคุมอาคาร

                   -  การสาธารณูปโภค

          ๒.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   -  ให้มีการจัดให้มีสถานศึกษา 

                   -  ให้มีการส่งเสริมกีฬา

                   -  ให้มีการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

                   -  การจัดการศึกษา

          ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                   -  ให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

                   -  ให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   -  ให้มีการส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                   -  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

          ๔.  ด้านสังคม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                   -  ให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                   -  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                   -  ให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ  กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                   -  ให้มีการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                   -  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

                   -  ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                   -  ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

           ๕.  ด้านเศรษฐกิจ มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                   -  ให้มีโรงฆ่าสัตว์

                    -  ให้มีตลาดและสถานที่สำหรับค้าขาย

                   -  ให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

                   -  เทศพาณิชย์

            ๖.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    

                  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                   -  การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   -  การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

            ๗.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                   -  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

            ๘.  ด้านการเมืองการบริหาร

                   -  ให้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                   -  ให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง

            ๙.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                   -  ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม การระงับอัคคีภัย

                   -  ให้มีการระงับอัคคีภัยในบริเวณเขตใกล้เคียง

Visitors: 5,741