ประกาศเทศบาลเมืองตราด

 มอบอำนาจของปลัดเทศบาลเมืองตราด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนครี ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

Visitors: 5,741