ประวัติและตราสัญลักษณ์

ความหมายของตราดประจำเทศบาลเมืองตราด

              ตราเทศบาล เป็นรูปพระอาทิตย์เริ่มขึ้น เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า เป็นเมือง
ที่ตั้งอยู่ชายทะเล มีการใช้เรือประกอบอาชีพทางทะเล ค้าขายและประมง

Visitors: 6,574