ยินดีต้อนรับ

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

เทศบาลเมืองตราด จัดตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2478 โดยคณะผู้สำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตาม
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พุทธศักราช 2478
ตราไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2478 เห็นควรจัดตั้งเขตชุมชน ซึ่งมีสภาพเป็น
สุขาภิบาลเมืองตราดให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง
 

(ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาคลองบางพระ 

ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางลำน้ำ        

        เทน้ำจุลินทรีย์และ EM.Ball