ยินดีต้อนรับ

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

ทศบาลเมืองตราด จัดตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2478 โดยคณะผู้สำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตาม
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พุทธศักราช 2478
ตราไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2478 เห็นควรจัดตั้งเขตชุมชน ซึ่งมีสภาพเป็น
สุขาภิบาลเมืองตราดให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง
 << คลิ๊ก VDO แนะนำเทศบาล >>

 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาคลองบางพระ 

ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางลำน้ำ        

        เทน้ำจุลินทรีย์และ EM.Ball

 

แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดตราด

 


  • คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค.2559) ว่างงานหรือมีรายได้ในปี พ.ศ.2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินหรือมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
    (ผู้ลงทะเบียนสามรถตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th และที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ๋บ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ส.ค.2560

  • ตามประกาศฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมี ส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
Visitors: 6,602